Lovgivning

Lovgrundlag og anbefalinger for bestyrelsesarbejde i Danmark

Selskabsloven
Se Selskabsloven her. Download pdf-fil

§ 115. i selskabsloven oplyses bestyrelsens ansvar: at varetage den strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed samt at påse, at: 

  1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der ... er tilfredsstillende,
  2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
  4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
  5. kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.

Anbefalinger fra komiteen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse udarbejder anbefalinger for god selskabsledelse i (børsnoterede) virksomheder(s bestyrelser). Se her! 


Anbefalinger for Corporate Goverance i Norden

Nordiske virksomheder har en omverden til fælles mht.: Regler, politiske systemer mv., hvori de agerer. Derfor har nordiske governance regler også relevans. Se her.

God global bestyrelseskultur 
Global Network of Directors Institutes deler viden inden for corporate governance, belyser bestyrelsesarbejde og foreslår politikker og praksis indenfor virksomhedsledelse i hele verden. Se herSammensætningen af bestyrelsen, krav og ansvar sættes her i et nternationalt perspektiv. 

group-globe

Copyright © 2021 - Xpansion   |   Tevringevej 39   |   DK - 5462 Morud   |   Tlf. +45 4093 6622   |   info@xpansion.dk